پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : بذله گو
ویژگی همسر خوب چیست؟

پسرها حتما بخوانند؛

ویژگی همسر خوب چیست؟

دختری که انسان برای همسری برمی گزیند بهتر است ویژگی های زیر را داشته باشد.