شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : بانک غلط می کند
«خودمختاری بانک‌ها»؛ جنگ عیان علیه اقتدار جمهوری اسلامی

گزارش؛

«خودمختاری بانک‌ها»؛ جنگ عیان علیه اقتدار جمهوری اسلامی

رهبر انقلاب این بار، با به کار بردن عبارت «بانک‌ غلط می کند» در واقع روند خطرناک و ضدامنیت ملی را که خودمختاری بانک‌ها برای کشور رقم زده‌اند، موکد کردند.