سه شبه 20 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انسان 250 ساله
وقتی در برابر پر مطالعه بودن رهبری غافلگیر شوی!

یادداشت؛

وقتی در برابر پر مطالعه بودن رهبری غافلگیر شوی!

این مژده را به دوستان بدهم که به خلاف برخی شایعات روزهای اخیر ، ایشان هیچگونه ناراحتی جسمی و کسالت مشهودی نداشتند و تندرست و در سلامت کامل بودند ۰