سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انحرافات جنسی
فعالیت 200 گروه مرتبط با انحراف جنسی نوجوانان در تلگرام

گزارش؛

فعالیت 200 گروه مرتبط با انحراف جنسی نوجوانان در تلگرام

بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط طی 2 سال اعضای یک کانال مربوط به یکی از انحرافات جنسی متشکل از نوجوانان در تلگرام از 6 هزار نفر به 46 هزار نفر رسیده است.