شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انجمن ادبی کمیت»
نخستین جلسه «انجمن ادبی کمیت» برگزار شد

در قزوین؛

نخستین جلسه «انجمن ادبی کمیت» برگزار شد

نخستین جلسه «انجمن ادبی کمیت» در دفتر ستاد مردمی جبهه فرهنگی استان قزوین برگزار شد.