دو شنبه 23 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : انبارلووی
به تبلیغ و ترویج برجام خاتمه دهید

یادداشت؛

به تبلیغ و ترویج برجام خاتمه دهید

دو سال پیش که برجام را دولت پذیرفت، قرار بود همه تحریم های ظالمانه برداشته شود، اما اکنون نه تنها تحریم ها برداشته نشده است بلکه روز به روز بر آن افزوده می شود.