پنج شنبه 28 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : امام محمد باقر
امام مُحمّد بـاقر(ع) امانت دار خزائن علوم الهی

به بهانه هفتم ذی الحجه؛

امام مُحمّد بـاقر(ع) امانت دار خزائن علوم الهی

امام باقر(ع):ما خالص و برگزیده خُـدا و اختیار شده او هستیم، میراث انبیاء نزد مـا به ودیعه گذاشته شده است، مـا امانت دار الهی و امین او هستیم، و مـا ریسمان خُـداوندی و وسیله ارتباط او با خلق هستیم.