سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اعضای حزب مشارکت
آقای جلایی‌پور؛ «قاعده» و «استثنا»‌ نظام کجاست؟

یادداشت؛

آقای جلایی‌پور؛ «قاعده» و «استثنا»‌ نظام کجاست؟

قاعده جوانمردی این است که یک جریان از دولت همسو حمایت کند، اما حمایت این جماعت از دولت روحانی یک استثناست.