دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اسیدی شدن دریاها
علت سرد نبودن زمستان امسال چیست؟

گزارش؛

علت سرد نبودن زمستان امسال چیست؟

چند سالی است که الگوهای هواشناسی در سراسر جهان تغییر کرده است. جابجایی فصل ها، تغییر الگوی مهاجرت گیاهان و حیوانات همه حکایت از تاثیرگذاری پدیده گرمایش زمین بر زندگی انسان دارند.