پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : استاندار اصفهان
فرماندار گلپایگان برکنار شد

در پی برخورد ناشایست فرماندار گلپایگان با خبرنگار هفته نامه نسل نو؛

فرماندار گلپایگان برکنار شد

استاندار اصفهان گفت : به پاس احترام به افکار عمومی وحمایت از جامعه رسانه ای و خبرنگاران فرماندار گلپایگان را برکنار کردم.