شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : استاد برجسته خوشنویسی کشور
قزوین نیازمند راه‌اندازی کتابخانه تخصصی خوشنویسی/ پایتخت خوشنویسی در حد شعار باقی مانده است

استاد برجسته خوشنویسی کشور مطرح کرد

قزوین نیازمند راه‌اندازی کتابخانه تخصصی خوشنویسی/ پایتخت خوشنویسی در حد شعار باقی مانده است

استاد برجسته خوشنویسی کشور با اشاره به اینکه معنای پایتخت خوشنویسی چیست؟ گفت: هیچ ظهور بیرونی برای خوشنویسی در استان وجود ندارد و فقط نصب یک مجسمه در قزوین برای معرفی خوشنویسی کافی نیست.