شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اردوکشی
غلبه سینمای سفارتی بر سینمای ملی

خانه سینما باز هم به جاده ی خاکی زد

غلبه سینمای سفارتی بر سینمای ملی

در چند سال اخیر و با تولید فیلم هایی با نگاه مردمی در عرصه سینما که تحسین همگان را برانگیخته اند جای تعجب است که در مراسمی که موسوم به جشن بزرگ خانه سینما بود، کمترین توجهی به این آثار نشده است.