دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اراضی غیرمجاز
 ۹۲۹ هکتار کاربری غیرمجاز اراضی در استان شناسایی شده است

مدیر امور اراضی قزوین:

۹۲۹ هکتار کاربری غیرمجاز اراضی در استان شناسایی شده است

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از سال ۷۴ تاکنون تعداد ۵۴۱۳ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی شده که مساحت آنها بالغ بر ۹۲۹ هکتار است.

seperator
جلوگیری از ساخت 214 بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی

در شهرستان قزوین صورت گرفت؛

جلوگیری از ساخت 214 بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی

از ساخت 214 بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی در شهرستان قزوین جلوگیری شد.

seperator
۴ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تخریب شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

۴ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تخریب شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی ۴ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.