دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آمارهای دولتی
 بالاخره معیار تورم جیب مردم است یا آمارهای دولتی/ چرا مردم آمارهای روحانی را باور ندارند؟

آماری که با زندگی مردم همخوانی ندارد!

بالاخره معیار تورم جیب مردم است یا آمارهای دولتی/ چرا مردم آمارهای روحانی را باور ندارند؟

روحانی درحالی که در سال 92 بیان می کرد که معیار تورم جیب مردم است در پاسخ به نمایندگان از آمار و ارقام استفاده کرد.