سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آل صعود
وقت امتیاز گرفتن است/ امتیاز ندهید!

یادداشت؛

وقت امتیاز گرفتن است/ امتیاز ندهید!

در این شرایط تن دادن به مذاکراتی شبیه به برجام تحت هر عنوانی، حماقت محض است. اکنون در این پیچ تاریخی حساس، زمان گرفتن امتیاز است نه دادن امتیاز؛ امتیازاتی که غالبا پس از پایان جنگ‌های جهانی می‌گیرند!