پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : آقامیری
درباره زائری ها و آقامیری ها

یادداشت؛

درباره زائری ها و آقامیری ها

سه انتقاد جدی به سبک رفتاری این دو بزرگوار وجود دارد. عمق رنج، بجهت این است که با دو طلبه مواجهیم؛ دونفر اهل دین که مع الاسف در حال تکثیرند.