پنج شنبه 28 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی استان قزوین
15 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در قزوین شناسایی شد

مشاور انتظامی امور اراضی استان:

15 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در قزوین شناسایی شد

مشاور انتظامی مدیریت امور اراضی استان قزوین بیان کرد: با حضور پررنگ در سطح عرضه‌ها و جلوگیری از روند تغییر کاربرهای غیرمجاز تعداد 15 فقره تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد و ضمن اخطار توقف عملیات به مالکین، پرونده قضایی تشکیل شد.