شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : اردک غیرمجاز
2500 قطعه اردک غیرمجاز به کشتارگاه اعزام شد

در قزوین؛

2500 قطعه اردک غیرمجاز به کشتارگاه اعزام شد

اردک غیرمجاز 2500 قطعه اردک غیرمجاز به کشتارگاه اعزام شد.