جلسه دیدار اعضای خانه مطبوعات با برخی از مسئولین روابط عمومی اداراتظهر امروز جلسه دیدار اعضای خانه مطبوعات با برخی از مسئولین روابط عمومی اداراتاستان قزوین در استانداری برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/05/12