شکوفه های بهاریبا آمدن فصل بهار درختان و گیاهان جانی دوباره میگیرند و با درآمدن شکوفه این تولد دوباره را فریاد می زنند.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/02/06