بازدید وزیر کشور از اولین روز ثبت نام کاندیدا شورای شهر قزوینصبح امروز وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی از روند ثبت نام کاندیدا شورای شهر قزوین بازدید کرد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/12/30