بيابان زدايي 1300 هكتار از زمين هاي خشك شهرستان بوئين زهراسازمان بسيج سازندگي استان قزوين با همكاري سازمان منابع طبيعي و ديگر ارگان ها با كاشت نهال در 1300 هكتاردر بويين زهرا از ورود ريزگردها به داخل استان جلوگيري كردند.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/12/23