نمایشگاه لوستر و دکوراسیون داخلینمایشگاه لوستر و دکوراسیون داخلی منزل در نمایشگاه بین المللی قزوین از 15 دی ماه لغایت 17 همین ماه دایر می باشد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/10/16