افتتاح نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی استان قزوینشب گذشته نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در سازمان جهاد کشاورزی توسط استاندار افتتاح گردید.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/10/01