جشنواره مهر یلدا در قزویناین جشنواره با فروش غذا به نفع کودکان کار در سرای سعدالسلطنه دایر می باشد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/09/29