دومین دوره آموزش مبلغین و مروجین شبکه روشنگری فرهنگی بسیجدومین دوره آموزش مبلغین و مروجین شبکه روشنگری فرهنگی بسیج امروز در سالن شهید حسن پور برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1395/09/24