مردم آبیک چهل سالگی انقلاب را جسن گرفتندمردم انقلابی شهرستان آبیک با حضور در راهپیمایی گسترده 22بهمن چهل سالگی خود را جشن گرفتند

عکاس: مهرداد زیارانی

تاریخ گزارش: 1397/11/22