اختتامیه شعر چله آفتاب در قزویناختتامیه "چله آفتاب در سالن شهید بهشتی در خیابان رسالت قزوین با حضور میهمان ویژه"هادی جانفدا" از شاعران مجمع اهل بیت تهران برگزار شد

عکاس: امیر غیاثوند

تاریخ گزارش: 1397/11/15