جشنواره رسانه ای ابوذر به کار خود پایان دادبا برگزاری اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر؛ برگزیدگان سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در اختتامیه این جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

عکاس: حسین نجاری

تاریخ گزارش: 1397/10/20