بازدید فرمانده سپاه استان قزوین از فعالیت‌های اجرایی کنگره شهداسردار شاهرخی، فرمانده سپاه استان قزوین از روند بازسازی و برنامه‌ریزی‌های اجرایی کنگره سه هزار شهید استان قزوین بازدید کرد

عکاس: محمدصالح مهرپرور

تاریخ گزارش: 1397/08/18