بازدید دانش‌آموزان از نمایشگاه رسم پروانگی

عکاس: محمدصالح مهرپرور

تاریخ گزارش: 1397/08/15