پدرا، پدربزرگ‌ها، مادرا، مادربزرگ‌هاقرار گرفتن روز سالمندان در تقویم کشورمان بهانه خوبی است تا سری به سرای سالمندان استان قزوین بزنیم و دیداری با مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها داشته باشیم

عکاس: محمدصالح مهرپرور

تاریخ گزارش: 1397/07/11