برگزاری نمایشگاه ضیافتنمایشگاه ضیافت از 24 خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه قزوین برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1397/02/25