راهپیمایی مردم قزوین در محکومیت عهدشکنی آمریکاظهر امروز مردم قزوین با راهپیمایی علیه عهد شکنی آمریکا انزجار خود را از این رژیم ستمگر نشان دادند.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1397/02/21