اولین جشنواره تخم مرغ های رنگی در قزویناولین جشنواره تخم مرغ های رنگی صبح امروز در بوستان مشاهیر قزوین آغاز شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/12/21