روز درختکاری در قزوینهمزمان با روز درختکاری طی مراسمی آیت الله عابدینی زاهدی استاندار قزوین و جمعی از مردم و مسئولین تعدادی نهال در بوستان باراجین غرس شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/12/15