جشنواره عمو نوروزروز گذشته مردم قزوین با چهره ی عمو نوروز به استقبال بهار رفتند.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/12/10