کوچک اما با گام‌هایی بزرگامروز کودکان و نوجوانان همراه با دیگر مردم به راهپیمایی آمدند تا آینده خود را با گامهایشان رقم بزنند.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/11/22