شکوه ایستادگی مردم در یوم الله 22 بهمن ماه / قزوینمردم ایران بار دیگر با حضور خود در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن ماه پایبندی خود به این نظام را نشان دادند.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/11/22