اختتامیه جشنواره ابوذرپیش از ظهر امروز مراسم اختتامیه جشنواره استانی ابوذر برگزار شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/10/21