پاسخ مردم انقلابی قزوین به آشوبگری‌های اغتشاشگرانمردم قزوین با تجمع و راهپیمایی انزجار خود را از فتنه گران نشان دادند

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/10/17