محفل انس با قرآن کریم با حضور "استاد شاکرنژاد" در قزوینمحفل انس با قرآن کریم با حضور قاری بین المللی"استاد شاکرنژاد" در مسجد چهارده معصوم شهر قزوین با حضور گسترده مردم برگزار شد

عکاس: محمد صالح مهرپرور

تاریخ گزارش: 1396/10/02