بازدید اصحاب رسانه از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی قزوینبه همت سازمان بسیج رسانه استان قزوین جمعی از اصحاب رسانه استان قزوین از تعدادی از دستاوردهای بسیج سازندگی قزوین (سد خاکی کیخونان و پرورش قارچ شرکت پرورش قارچ شرکت "مزرعه آسمان کبود" در محمودآباد) بازدید کردند

عکاس: سید محمدرضا موسوی

تاریخ گزارش: 1396/09/01