13 آبان؛ روز ملّی مبارزه با استکبارمردم قزوین در روز 13 آبان ماه با تجمع و شعار مرگ بر آمریکا انزجار خود را از این رژیم نشان دادند.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/08/13