روز سقاتجمع مردم عزادار قزوینی در روز سقا در خیابان شهدا قزوین

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/07/08