نمایشگاه توانمندی های زنان استان قزوین



بعدازظهر روز گذشته نمایشگاه توانمندی های زنان استان قزوین در بوستان نرگس افتتاح شد.

عکاس: ابوالفضل سلیمی

تاریخ گزارش: 1396/05/17