جاذبه های گردشگری استان قزوین
شنبه 5 فروردین 1396
پرونده ویژه : جاذبه های گردشگری استان قزوین

یک دنیا جاذبه طبیعی، نهفته در خاک قزوین؛

از سفر به هندوستان ایران تا سفر به ماقبل تاریخ/ مهجوریت و گمنامی جاذبه های گردشگری استان نزد اهالی قزوین

استان قزوین طی سالی که گذشت با رشد 40 درصدی گردشکرانی مواجه شد که پیشتر به جای گردشگران قزوین مسافران عبوری از استان بودند.