فیلم و صوت فیلم(نشان استقلال)/ قسمت سوم گفت وگوی صریح با رئیس شورای شهر قزوین
سه شبه 4 اردیبهشت 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم(نشان استقلال)/ قسمت سوم گفت وگوی صریح با رئیس شورای شهر قزوین
تاریخ انتشار :: 1396/02/23
توضیحات:
ماجرای پرداخت هزینه مکالمه بعضی ازاعضای شورای شهرقزوین وهدایای سنگین توسط شهردارو اشتغال دوعضو شهرداری دردفتر نماینده مجلس چیست؟