فیلم و صوت فیلم(نشان استقلال)/ قسمت دوم گفت وگوی صریح با رئیس شورای شهر قزوین
سه شبه 29 خرداد 1397
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم(نشان استقلال)/ قسمت دوم گفت وگوی صریح با رئیس شورای شهر قزوین
تاریخ انتشار :: 1396/02/23
توضیحات:
فصیحی، رییس شورای شهر قزوین در این قسمت از واگذاری بعضی پروژه های شهری به برخی از نزدیکان اعضای شورا و درگیری فیزیکی یکی از آن ها با قاضی پرونده ای می گوید.