فیلم و صوت فیلم/ فریادهایی که باید شنیده شود/ 5 ماه دفترچه های بدون اعتبار سهم کارگران کارخانه شیشه قزوین
یکشبه 8 اسفند 1395
نمایش گزارش
عنوان گزارش : فیلم/ فریادهایی که باید شنیده شود/ 5 ماه دفترچه های بدون اعتبار سهم کارگران کارخانه شیشه قزوین
تاریخ انتشار :: 1395/08/19
توضیحات: کارگران کارخانه شیشه قزوین درتجمعات همگانی که چند روزمتوالی به طول انجامید، به مطالبات عقب افتاده خود و همچنین بی توجهی مسئولین اعتراض کردند.